Resistive switching

Nonvolatile resistive switching memory

Details

  • Tuning the memory switching and tthreshold switching in NiO-based device:

  
  • Nonvolatile Resistive Switching in Pt/LaAlO3/SrTiO3 heterostructures:    

 

  •  Light-switchable nanorod memory:
  

  • Ferroelectric polarization controlled resistive-switching in BiFeO3:


Publications

  • Hai Yang Peng, Yong Feng Li, Wei Nan Lin, Yu Zhan Wang, Xing Yu Gao and Tom Wu, “Deterministic conversion between memory and threshold resistive switching via tuning the strong electron correlation” ​Sci. Rep. 2, 442 (2012).
  • Shuxiang Wu, Xin Luo, Stuart Turner, Haiyang Peng, Weinan Lin, Junfeng Ding, Adrian David, Biao Wang, Gustaaf Van Tendeloo, Junling Wang, and Tom Wu*, “Nonvolatile Resistive Switching in Pt/LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures” Phys. Rev. X 3, 041027 (2013).
  • Ashok Bera , Haiyang Peng , James Lourembam , Youde Shen , Xiao Wei Sun,  and Tom Wu, “A Versatile Light-Switchable Nanorod Memory: Wurtzite ZnO on Perovskite SrTiO3Adv. Funct. Mater. 23, 4977 (2013).​